การศึกษา

ประเภทธุรกิจ

การศึกษา

สร้างชื่อเสียงและฐานลูกค้าในธุรกิจด้านการศึกษาบนช่องทางออนไลน์ โดยสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง เพื่อกระตุ้นให้เกิด Conversion

พลิกยอดขายด้วย Brand Awareness

สร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการให้ข้อมูลที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและพัฒนาเป็นลูกค้าได้ในที่สุด

สร้างโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์

สร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการให้ข้อมูลที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและพัฒนาเป็นลูกค้าได้ในที่สุด