สุขภาพและร่างกาย

ประเภทธุรกิจ

สุขภาพ
และร่างกาย

ธุรกิจอาหารเสริม สร้างความเข้าใจใหม่ให้กับผู้บริโภคอาหารเสริม

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยความน่าเชื่อถือ

จากกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า และทำให้ผู้บริโภคสัมผัสได้ถึงคุณภาพของสินค้าที่มีอยู่จริง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อ

เพิ่มยอดขายด้วยกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเสริมในเชิงลึก เพื่อนำมาใช้ในการสร้างความเข้าใจใหม่และภาพจำที่ดีเกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่งจะนำไปสู่กลยุทธ์ในการสร้าง Conversion เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย